MUSIQUE seulement

Kumbaya

- 1 -
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya.

- 2 -
Quelqu'un pleure, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un pleure, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un pleure, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya.

- 3 -
Quelqu'un chante, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un chante, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un chante, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya.

- 4 -
Quelqu'un prie, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un prie, Seigneur, Kumbaya
Quelqu'un prie, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya.

- 5 -
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya
Seigneur, Kumbaya.


Paroles et musique: ?

Fermer